negara akal-akalan


preseidennya akal-akalan
pemerintahnya akal-akalan
kebijakannya akal-akalan
undang-undangnya akal-akalan
wakil rakyatnya akal-akalan
kabinetnya akal-akalan
medianya akal-akalan
beritanya akal-akalan
dan
rakyatnya diakali.

0 kata-kata: